Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

Odroczenie wykonania karyOdroczenie wykonania kary22 maj 2014

 

Odroczenie wykonania kary jest uprawnieniem, z którego może skorzystać osoba skazana, pod warunkiem, że nie rozpoczęła ona wykonywania kary.

W przypadku kary pozbawienia wolności oznacza to, iż osoba skazana nie została przyjęta do zakładu karnego, natomiast w przypadku kary ograniczenia wolności oznacza to np., iż osoba skazana nie rozpoczęła jeszcze wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, czy też nie nastąpiło potrącenie części z wynagrodzenia za pracę.


 

W przypadku, gdy nastąpiło rzeczywiste przystąpienie do wykonania kary, skazany może wystąpić z wnioskiem o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

 

Wniosek o odroczenie wykonania kary składa się do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.


 

Odroczenie kary ograniczenia wolności


 

Fakultatywne odroczenie wykonania kary, o którym mowa w art. 62 § 1 k.k.w., następuje w sytuacji, gdy „natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki”.


 

Przesłanka rzeczonych negatywnych skutków po stronie skazanego obejmuje m.in.:

- chorobę umysłową,

- inną ciężką chorobę, jak również

- niezdolność skazanego do wykonywania orzeczonej przez sąd pracy, czy też

- stan, w jakim skazany się znajduje, a który mógłby, przy/podczas wykonywania pracy, spowodować poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia skazanego

- ukończenie roku szkolnego i zaliczenie egzaminów końcowych w okresie kończącym rok szkolny lub semestr na uczelni


 

Pod pojęciem „zbyt ciężkich skutków dla rodziny skazanego” kryje się szereg okoliczności, w tym:

- zdarzenia losowe, takie jak pożar i powódź, które wyrządziły szkodę w domu mieszkalnym skazanego, a które wymagają podjęcia przez skazanego czynności eliminujących skutki;

- konieczność podjęcia opieki, w związku z chorobą, kalectwem, niedołęstwem, nad członkiem rodziny, którą może zapewnić wyłącznie skazany;

- konieczność i pilna potrzeba podjęcia prac polowych/sezonowych, których może podjąć się tylko skazany, będący wyłącznym żywicielem rodziny;

- konieczność podjęcia pracy zarobkowej w godzinach nadliczbowych, w sytuacji, gdy skazany jest wyłącznym żywicielem rodziny.


 

Przedmiotowe, uznaniowe odroczenie wykonania kary może nastąpić wyłącznie na okres do 6 miesięcy. W przypadku natomiast, gdy przesłanki do skorzystania z omawianej instytucji przedłużają się ponad ten okres, powstaje okoliczność uzasadniająca zawieszenie postępowania wykonawczego w części, która dotyczy kary ograniczenia wolności.

Oczywiście, odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności może zostać udzielone kilkakrotnie.


 

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary, o którym mowa w art. 62 § 2 k.k.w., następuje w razie „powołania skazanego do czynnej służby wojskowej”.


 

W tym przypadku, czas na jaki następuje odroczenie zdeterminowany jest czasem trwania służby wojskowej i trwa do jej ukończenia.


 

Zaleta:

Istotną zaletą, związaną z obligatoryjnym odroczeniem wykonania kary ograniczenia wolności, jest możliwość ubiegania się, po uzyskaniu pozytywnej opinii dowódcy jednostki woskowej, o zwolnienie od kary ograniczenia wolności, w przypadku, gdy nie przekracza ona 6 miesięcy.

 

Odroczenie kary pozbawienia wolności


 

Fakultatywne odroczenie wykonania kary, o którym mowa w art. 151 k.k.w., może wystąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarówno z przyczyn leżących po stronie skazanego (na okres do 1 roku), jak i z przyczyn od niego niezależnych (na okres do 2 lat).


 

Pierwsza grupa przesłanek, których zaistnienie stanowi podstawę do ubiegania się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd, jest tożsame z przesłanką fakultatywną odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności, albowiem chodzi o sytuację, gdy „natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki”, z tym, że w przypadku odraczania kary pozbawienia wolności, pojęcie „ciężkich skutków” nie jest wykładane przez sąd w sposób ścieśniający, tak jak przy odraczaniu kary ograniczenia wolności.


 

I tak, pod pojęciem „ciężkich skutków dla skazanego”, uprawniających do złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, kwalifikuje się:

- chorobę skazanego, inną niż choroba psychiczna i inna ciężka choroba, określona w art. 150 k.k.w.;

- zdarzenie losowe, które wymaga podjęcia natychmiastowych działań, celem eliminacji skutków;

- dokończenie istotnej dla skazanego pracy, w tym prac związanych z budową domu, umowy o dzieło, prac sezonowych, prac polowych;

- zakończenie kuracji leczniczej przez skazanego;

- konieczność uregulowania przez skazanego spraw osobistych, majątkowych, zawodowych;

- konieczność przystąpienia do ważnych egzaminów, które kończą pewien cykl kształcenia.


 

Pod pojęciem „zbyt ciężkich skutków dla rodziny skazanego” kryje się z kolei:

- konieczność zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, ze względu na jego wiek, chorobę lub kalectwo, pod warunkiem, że opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby;

- konieczność znalezienia dla dzieci właściwej opieki i podjęcia działań z tym związanych;

- konieczność umieszczenia chorego członka rodziny w szpitalu lub domu opieki i podjęcie działań z tym związanych.


 

Zaistnienie jednej z powyżej opisanych, w pierwszej grupie, przesłanek umożliwia odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres do 1 roku.

Z tym że, w przypadku:

- skazanej kobiety ciężarnej lub

- skazanej osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem,

okres odroczenia wykonania kary jest dłuższy i może wynieść aż 3 lata po urodzeniu dziecka.


 

Druga grupa przesłanek, których zaistnienie stanowi podstawę do ubiegania się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd, odnosi się do sytuacji, gdy „liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów”.

W tym wypadku, zaistnienie jednej z powyżej opisanych przesłanek umożliwia odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres do 2 lat.


 

Wyjątek:

Orzekanie o odroczeniu w przypadku przeludnienia nie ma zastosowania do:

- skazanych wobec których orzeczono karę przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności

- skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby jej użycia

- skazanych, w warunkach recydywy szczególnej jednokrotnej i wielokrotnej

- skazanych w związku z przestępczością zawodową, zorganizowaną, przestępczością o charakterze terrorystycznym

- skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 k.k., popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.


 

Oczywiście, tak jak w przypadku kary ograniczenia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać udzielone kilkakrotnie, z tym, że łączny okres odroczenia, który rozpoczyna swój bieg od dnia wydania pierwszego przedmiotowego postanowienia, nie może przekraczać 1 roku lub 3 lat (po urodzeniu dziecka).


 

Co istotne, w przypadku odroczenia kary pozbawienia wolności (zarówno z uwagi na pierwszą, jak i drugą grupę przesłanek), sąd może zobowiązać skazanego do określonego postępowania, nakładając na niego m.in. obowiązek podjęcia pracy zarobkowej, poddanie się leczeniu lub rehabilitacji.


 

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary, o którym mowa w art. 150 § 1 k.k.w., następuje w wypadku „choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary”.

Pod pojęciem „ciężkiej choroby psychicznej” należy rozumieć taki stan skazanego, przy którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub też spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Z kolei „inna ciężka choroba” może odnosić się do chorób psychicznych, które nie zostały uznane za ciężkie, jak również może obejmować inne zakłócenia czynności psychicznych.

W każdym jednakże przypadku, decydujący będzie stan kliniczny skazanego, oraz ustalenie, iż dana choroba uniemożliwia skazanemu wykonywanie kary, chociażby w warunkach szpitala więziennego.


 

W tym przypadku, czas na jaki następuje odroczenie zdeterminowany jest czasem ustania przeszkody, z tym, że w przypadku, gdy rzeczona choroba będzie trwała przez długi okres czasu, będzie miała charakter przewlekły, a tym samym uniemożliwi prowadzenie postępowania przygotowawczego, sąd zawiesi przedmiotowe postepowania. trwania służby wojskowej i trwa do jej ukończenia.


 

Zaleta – warunkowe zawieszenie wykonania kary

Przy odraczaniu wykonania kary pozbawienia wolności istotne znaczenie ma instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Skazany może z niej skorzystać pod warunkiem, że:

- kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat

- odroczenie wykonania kary trwało przez okres co najmniej 1 roku.

Następuje wówczas ponowna ocena zachowania skazanego, w tym ustalenie, czy warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności pozwoli na osiągnięciem wobec skazanego celów kary, w szczególności, czy pozwoli na zapobieżenie powrotowi do przestępstwa.


 

Wada – odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności:

Odroczenie kary pozbawienia wolności może zostać odwołane.

Przesłanki, które umożliwiają sądowi penitencjarnemu na skorzystanie z instytucji odwołania, to:

- ustanie przyczyny, w wyniku której udzielone zostało odroczenie

- niekorzystanie przez skazanego z odroczenia w takim celu, w jakim odroczenie zostało udzielone

- dokonanie rażącego naruszenia porządku prawnego przez skazanego

- niewykonywanie obowiązków do których skazany został zobowiązany przez sąd. 

Wróć