Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

porady prawne

Postępowanie elektroniczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Bartnika świadczy  usługi przed tzw. e- sądem w ramach elektronicznego postępowania upominawczego.


Regulacja prawna


Elektroniczne  postępowanie upominawcze ( tzw. EPU ) zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1 stycznia 2010 roku. Jest postępowaniem odrębnym, do którego stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z powyżej wprowadzonych przepisów (art. 50528 i następne).

Zastosowanie

Ma zastosowanie w sprawach o zapłatę, w których roszczenia pieniężne są na tyle uzasadnione, że sąd nie musi kierować sprawy na rozprawę i wydaje nakaz zapłaty.

Sąd

Sądem właściwym bez względu na wartość przedmiotu sporu czy właściwość miejscową jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód Wydział VI Cywilny w Lublinie.

Specyfika postępowania

Czynności w tym postępowaniu może wykonywać referendarz sądowy. Ponadto wyeliminowano akta papierowe i wszystkie czynności sądu, referendarza i przewodniczącego są utrwalane  wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nakaz zapłaty ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl. W trakcie całego postępowania strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonych w ich sprawie w systemie informatycznym.

Pozew

Pozew wnosi się na oznaczonym formularzu opatrzonym podpisem elektronicznym. Inne pisma procesowe powoda są również obligatoryjnie składane  w drodze elektronicznej. Do pozwu nie dołącza się odpisów pisma, dokumentów ani pełnomocnictwa. Należy jedynie dokładnie opisać powołane dowody oraz pełnomocnictwo.

Co istotne, elektroniczne postępowanie upominawcze wolne jest od rygorów postępowania gospodarczego. Tym samym nie ma wymogu dołączanie do pozwu uprzedniego wezwania pozwanego do zapłaty wraz z potwierdzeniem jego nadania.

Doręczenia

Doręczenia następują za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pismo będzie uznane za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Opłata sądowa

Zgodnie z ustawą wraz z pozwem wnosi się opłatę sądową. Wynosi ona jedynie ¼ opłaty podstawowej. Musi jednak zostać uzupełniania przez powoda w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego i przekazania sprawy do właściwego sądu i trybu postępowania.

Nakaz zapłaty

Sąd wydaje nakaz zapłaty i doręcza go pozwanemu wraz z pozwem. Jeżeli przeciwko nakazowi nie wniesiono w całości lub w części sprzeciwu, ma on skutki prawomocnego wyroku.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest nadawana nakazowi zapłaty z urzędu i ma postać elektroniczną. Uzyskany w ten sposób tytuł wykonawczy jest nie tylko podstawą egzekucji, ale również może być podstawą wpisów w księgach wieczystych. Wniosek o wszczęcie egzekucji  składa się  do komornika  przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze.

Sprzeciw

Natomiast pozwany po otrzymaniu nakazu zapłaty może w terminie 2 tygodni zaspokoić roszczenie powoda w całości albo wnieść sprzeciw zarówno drogą elektroniczną lub zwykłą pisemną. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia ani przedstawiania dowodów.

W razie wniesienia sprzeciwu sąd może:

  • - sprzeciw odrzucić na skutek braków formalnych,
  • - nakaz zapłaty uchylić i przekazać sprawę do właściwego sądu i trybu postępowania.

Po przekazaniu  obie strony na wezwanie przewodniczącego będą miały możliwość uzupełnienia pozwu i sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznawana. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd także przekaże sprawę do sądu według właściwości ogólnej.

Zalety EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje:

  • - uproszczona procedura,
  • - oszczędność czasu: sprawność  postępowania i szybkość egzekwowania należności pieniężnych,
  • - oszczędność finansowa: bardzo niska opłata sądowa od pozwu oraz  nieponoszenie kosztów korespondencji,
  • - ułatwiony elektroniczny wgląd do akt sprawy,
  • - brak rygorów postępowania gospodarczego.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest idealnym rozwiązaniem w sprawach roszczeń pieniężnych wnoszonych przeciwko różnym osobom, ale w identycznych stanach faktycznych. Skierowane jest między innymi do przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gospodarczą na większą skalę, mają co miesiąc wiele nieuiszczonych faktur.