Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

Sprawy obywatelskie

Kancelaria pomoże Państwu w sprawach związanych z prawem imigracyjnym i nabyciem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem karty pobytu oraz potwierdzeniem posiadania obywatelstwa.

 

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego gwarantuje pełnię praw obywatelskich, możliwość uczestnictwa w wyborach, uzyskania paszportu. Nabycie obywatelstwa polskiego jest równoznaczne z nabyciem obywatelstwa Unii Europejskiej.

 

Za podstawowy sposób nabywania obywatelstwa polskiego Konstytucja RP uznaje urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Jest to najczęstszy i najpowszechniejszy sposób nabywania obywatelstwa przez małoletniego gdyż następuje automatycznie – nie wymaga dostarczania żadnych wniosków ani wszczęcia procedury. Sposób ten nazywany bywa również prawem lub zasadą krwi.

 

Inne sposoby nabywania obywatelstwa określa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Wyróżnia ona cztery sposoby nabywania obywatelstwa :

- z mocy prawa

- przez nadanie obywatelstwa polskiego

- przez uznanie za obywatela polskiego

- przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

 

Nabycie obywatelstwa z mocy prawa

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie poprzez urodzenie w dwóch przypadkach:

-zgodnie z zasadą krwi : co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim

-zgodnie z zasadą ziemi: urodził się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ale jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa bądź ich obywatelstwo nie jest określone

 

Małoletni nabywa obywatelstwo w przypadku gdy został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej, a jego rodzice są nieznani.

 

Możliwością nabycia obywatelstwa przez małoletniego jest także jego przysposobienie czyli adopcja przez rodziców posiadających polskie obywatelstwo. Jeżeli małoletni nie przekroczył 16 roku życia uznaje się , że obywatelstwo nabył on z dniem urodzenia.

 

Obywatelstwo polskie można również nabyć poprzez repatriację. Dotyczy ona Polaków, których osiedlenie się na terytoriach Rzeczpospolitej było uniemożliwione przez deportacje, zesłanie lub polityczne prześladowania. Kwestię tę szczegółowo regulują przepisy z ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji.

 

Nadanie obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia. Wniosek należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub do konsula jeżeli cudzoziemiec przebywa za granicą. Następnie trafia on do ministra spraw wewnętrznych i zostanie przekazany prezydentowi. Prezydent może nadać obywatelstwo każdemu cudzoziemcowi na jego wniosek W tym przypadku nie ma zakresu czasowego określającego ile cudzoziemiec musi przebywać na terytorium Rzeczpospolitej aby obywatelstwo otrzymać.

 

Uznanie za obywatela polskiego dotyczy cudzoziemców przebywających nieprzerwanie na terytorium RP odpowiednio długi okres czasu (może on wynosić odpowiednio 2, 3 lub 10 lat)

Następuje na podstawie zezwolenia na osiedlenie się/ zezwolenia na pobyt lub prawa stałego pobytu. Istotne jest posiadanie przez cudzoziemca stabilnego i regularnego dochodu oraz tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Konieczny okres przebywania na terytorium RP skróci się do 2 lat w przypadku gdy cudzoziemiec :

- pozostaje od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim z osobą posiadającą polskie obywatelstwo

- nie posiada żadnego obywatelstwa

- posiada zezwolenie na osiedlenie się uzyskane w związku z polskim pochodzeniem

lub w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto obowiązkiem cudzoziemca starającego się o uznanie za obywatela jest znajomość polskiego języka. Specjalne regulacje ustalają czy cudzoziemiec faktycznie przebywał na terytorium RP przez dany okres. Uznanie następuje na wniosek składany do wojewody.

 

Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy przed dniem 1 stycznia 1999 r. owe obywatelstwo utracili. Obywatelstwo przywraca w drodze decyzji minister właściwy do spraw zewnętrznych na wniosek zainteresowanego. Przywrócenie obywatelstwa może nie nastąpić jedynie z ważnych przyczyn określonych w ustawie(m.in. dobrowolna służba wojskowa cudzoziemca w wojskach Państw Osi i działanie na niekorzyść Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej). Przywrócenie oraz uznanie za obywatela polskiego nie nastąpi też w przypadku gdy stanowiłby to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

 

Nadanie obywatelstwa małoletniemu w każdym przypadku następuje na wniosek jego przedstawiciela ustawowego. W sytuacji braku porozumienia każda ze stron może skierować sprawę na drogę sądową. Opłata za wniosek o uznanie za obywatela polskiego wynosi 219 złotych, wyjątkiem są bezpłatne wnioski o wybór obywatelstwa dla dziecka rodziców posiadających różne obywatelstwa. Na rozpatrzenie złożonego wniosku trzeba z reguły poczekać od dwóch do trzech lat.

 

 


Ustawa o cudzoziemcach

Od początku maja 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach. Nowy akt zawiera rozwiązania mające ułatwić cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) wezła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych. Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.
Zmieniono nazwę zezwolenia pobytowego z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na zezwolenie na pobyt czasowy.

Zmieniono nazwę zezwolenia pobytowego z zezwolenia na osiedlenie się na zezwolenie na pobyt stały.

Z 2 do 3 lat wydłużony został maksymalny okres, na który cudzoziemcom udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy, krótszy jest terminy oczekiwana na wydanie decyzji w tej sprawie. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy można  podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, ale zawsze osobiście. Jest to związane z koniecznością pobrania odcisków linii papilarnych (będą zamieszczane na karcie pobytu). W związku z tym nie jest  możliwe (tak jak miało to miejsce jeszcze przed majem 2014) składanie wniosków za pośrednictwem konsula.