Kontakt
KANCELARIA ADWOKACKA MACIEJ BARTNIK
mapa ul. Kotlarska 6/3
31-539 Kraków

 

 
tel. kom. (48)  608 011 931
   
e-mail bartnik@krakow-adwokat.pl

 

 

Przedterminowe zatarcie skazaniaPrzedterminowe zatarcie skazania18 czerwiec 2014
Zatarcie skazania jest instytucją, którą przewiduje polski kodeks karny.
 
Podstawową zaletą tej instytucji jest to, że osoba, która została wcześniej skazana traktowana jest, jako osoba niekarana. Skazanie, jakie nastąpiło wyrokiem sądu, uznawane jest za nieistniejące.
Wpis o skazaniu, jaki został dokonany w rejestrze skazanych po wydaniu wyroku, zostaje z niego usunięty, a więc skazany nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.
 
Oprócz sytuacji, kiedy zatarcie skazania następuje automatycznie (z mocy prawa), polski kodeks karny przewiduje sytuacje, w których zatarcie skazania może nastąpić wcześniej, a więc przedterminowo.
 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku kary pozbawienia wolności, która nie została warunkowo zawieszona. Dotyczy to więc kary, która podlega wykonaniu.
W razie skazania na karę pozbawienie wolności, sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat. Okres 5 lat liczony jest od chwili:
 
  • wykonania kary
  • darowania kary albo
  • przedawnienia wykonania kary.
Aby ubiegać się o przedterminowe zatarcie skazania należy spełnić następujące 3 warunki:
 
złożyć wniosek o przedterminowe zatarcie skazania należycie go motywując
przestrzegać porządku prawnego we wskazanym okresie 5 lat
kara pozbawienia wolności, która został wymierzona skazanemu, nie może przekraczać 3 lat. 
Druga sytuacja, w której zatarcie skazania może nastąpić wcześniej, odnosi się do kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności.
W przypadku tych kar, skazany może wystąpić do sądu z wnioskiem o przedterminowe zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
Wniosek o przedterminowe zatarcie skazania składa się do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.
Wróć